Suomeksi

Kvarnby Enskilda Vägs Väglag

Stadgar

Fullständiga stadgar finns tillgängliga enbart på finska.

Innehållsförteckning

Väglagets stadgar (Tiekunnan säännöt)

Tieosakkuus

 1. Varsinaisia tieosakkaita ovat tieoikeuden omaavien kiinteistöjen ja määräalojen omistajat tai omistajaan verrattavat haltijat. Tällaiset tieoikeudet ovat pysyviä ja siirtyvät myös uusille omistajille.
 2. Tiekunnan kokous voi tieosakkaan hakemuksesta vapauttaa kiinteistön tieosakkuudesta vain, jos kiinteistö ei enää tarvitse eikä käytä tietä.
 3. Lisäksi tiekunnan osakkaita ovat tieosakasluetteloon merkityt elinkeinonharjoittajat, joille on myönnetty tienkäyttöoikeus sekä muut sellaiset säännölliset tienkäyttäjät, joille on vahvistettu tieyksiköt. Tällaiset tieosakkuudet ja tienkäyttöoikeudet ovat voimassa toistaiseksi.
 4. Tieosakkaista pidetään ajantasaista tieosakasluetteloa, johon merkitään tieosakkaan numero, tieosakkaan nimi ja osoite, tieosakkaan kiinteistön/kiinteistöjen nimi ja rekisterinumero sekä tieosakkaan tieyksikkömäärä.
 5. Tieosakkaat huolehtivat, että hoitokunnalle ilmoitetaan tieosakkuuksiin ja tieosakasluetteloon vaikuttavista kiinteistö- ja määräalakaupoista ja muista omistajanvaihdoksista.
 6. Tieosakkaat vastaavat tiekunnan kaikkien teiden tienpidosta ja tiekunnan sitoumuksista yhteisvastuullisesti tieyksiköittensä suhteessa.

Tieyksiköt, tie- ja käyttömaksut

 1. Tieyksiköt määrätään ja tarkistetaan maanmittauslaitoksen tieyksiköintisuositusta soveltaen. Tieyksiköt perustuvat tieosakkaiden vuotuiseen kokonaisliikenteeseen, joka arvioidaan keskimääräisten painolukujen avulla. Esimerkiksi peltojen painoluvuissa on jo otettu huomioon, että liikennettä on talvella vain vähän tai ei ollenkaan. Siten pellon viljelijä ei ole oikeutettu mihinkään talvialennuksiin.
 2. Tiekunnassa noudatettavat tiemaksun määräämiskäytännöt ovat näiden sääntöjen liitteenä. Tiekunta pitää tieyksiköinnin mahdollisimman yksinkertaisena, mutta oikeudenmukaisena ja tasapuolisena.
 3. Tieosakkaat antavat hoitokunnalle tarvittavat tiedot tienkäytöstään ja ilmoittavat olennaisista muutoksista.
 4. Määräaikaisella vuokrasopimuksella vuokratun pellon osalta tieyksiköt ja tiemaksu määrätään pellon omistajalle. Perusteena on vuokralaisen tienkäyttö. Tieyksikköluettelosta ilmenevissä tapauksissa, joissa vuokralainen jo muutoinkin on tieosakas, tiemaksu määrätään suoraan vuokralaiselle.
 5. Tiemaksun lisäksi peritään perusmaksu, joka kattaa tiekunnan välittömät hallintokulut. Perusmaksun suuruus päätetään tiekunnan talousarviokäsittelyn yhteydessä.
 6. Ulkopuolisilta perittävien käyttömaksujen perusteet (€/m3, €/t, €/kerta, yms) päätetään tiekunnan kokouksessa. Jatkuvasti voimassaolevat käyttömaksujen perusteet ovat näiden sääntöjen liitteenä. Käyttömaksut määrää ja maksuunpanee hoitokunta. Tieosakkaat eivät voi sopia käyttömaksuista tiekuntaa sitovasti.
 7. Jos tietä käytetään johonkin ulkopuolisen järjestämään toimintaan, peritään käyttömaksut järjestäjältä, ei yksittäisiltä tienkäyttäjiltä. Säännölliseen toimintaan luvan antaa tiekunnan kokous, satunnaiseen toimintaan hoitokunta.
 8. Tie- ja käyttömaksujen eräpäivä päätetään tiekunnan kokouksessa. Maksun laiminlyöneille lähetetään yksi muistutuskirje. Jos maksua ei vieläkään suoriteta, ryhtyy hoitokunta maksun perimiseen ulosottoteitse.
 9. Tiemaksu peritään aina maksuunpanoluetteloon merkityltä tieosakkaalta koko vuoden ajalta. Omistajanvaihdostapauksissa ostaja ja myyjä ottavat tämän itse huomioon. Jos uuden omistajan tienkäyttö on huomattavasti suurempaa kuin entisen omistajan tienkäyttö, voidaan lisäkäytöstä määrätä ylimääräinen käyttömaksu ennen tieyksiköiden tarkistamista.
 10. Tieosakkaat ja säännöllisesti käyttömaksua maksavat ilmoittavat hoitokunnalle osoitteensa muutoksesta.

Tiekunnan kokous

 1. Tiekunnan vuosikokous pidetään vuosittain helmi-huhtikuussa. Kokous pidetään tiekunnan kotikunnassa arki-iltana, ei kuitenkaan aattopäivänä. Kokouspaikka ja –aika eivät aiheuta tieosakkaille muutoinkaan kohtuuttomia hankaluuksia.
 2. Tiekunnan vuosikokouksessa päätetään tiekunnan talousarvion vahvistamisesta, tieyksikköjen sekä tie- ja käyttömaksujen maksuunpanoluettelon vahvistamisesta, tilinpäätöksestä sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. Muut tieosakkaan kokouksessa käsiteltäväksi haluamat asiat on esitettävä hoitokunnalle tammikuun 15. päivään mennessä.
 3. Tiekunnan vuosikokous ja muut tiekunnan kokoukset kutsutaan koolle lähettämällä kokouskutsu kaikille tieosakkaille. Lehti-ilmoituksia ei käytetä. Vuosikokouskutsussa mainitaan tienpidon kannalta merkittävät asiat. Ylimääräisen kokouksen kutsussa mainitaan kokouksessa käsiteltävät asiat.
 4. Kokouskutsu lähetetään myös säännöllisille käyttömaksun maksajille. Heillä on oikeus osallistua kokoukseen käyttömaksujen vahvistamisen osalta.
 5. Tieosakkaalla on vain tiekunnan kokouksessa oikeus tutustua tiekunnan hallintoon ja tilinpitoon. Jos on valittu tilityksentarkastajat ja he ovat antaneet tarkastuskertomuksensa, ei tieosakas kohtuuttomasti saa viivyttää kokousta asiakirjoihin tutustumisellaan.
 6. Tiekunnan kokouksissa ei vaadita valtakirjaa aviopuolisoilta, jotka omistavat kiinteistön yhdessä. Muut yhteisomistukset ja edustukset edellyttävät valtakirjan. Valtakirjan puute johtaa äänioikeuden menetykseen.
 7. Jos osakaskiinteistöä edustaa kokouksessa useampi henkilö, on heidän keskenään sovittava, kuka käyttää kiinteistön äänivaltaa. Ääniä ei voida jakaa. Ellei asiasta voida sopia, jäävät äänet kokonaan käyttämättä.
 8. Yksi henkilö voi edustaa valtakirjoilla useita tieosakkaita. Määrää ei ole rajoitettu.
 9. Kokouksessa saa käyttää avustajaa. Puhe- ja äänioikeutta saa kuitenkin käyttää vain joko tieosakas tai avustaja. Täysin ulkopuolisilta voidaan evätä läsnäolo-oikeus.
 10. Kokouksen puheenjohtajalla on oikeus kieltää häiritsevästi käyttäytyvän tieosakkaan osallistuminen kokoukseen.
 11. Kokouksen keskustelut saa kokouksen päätöksellä nauhoittaa, kuitenkin vain omaa käyttöään varten.
 12. Kokouksessa äänestetään tarvittaessa kaikista tehdyistä selkeistä ehdotuksista. Ehdotuksia ei tarvitse kannattaa. Äänestyksessä häviölle jääneiden ei tarvitse esittää eriävää mielipidettä. Äänet lasketan kunkin tieosakkaan tieyksikköjen mukaan siten kuin yksityistielaissa äänestyskäytännöstä on säädetty.
 13. Kokouspöytäkirja laaditaan ja tarkastetaan mahdollisimman pian kokouksen jälkeen. Pöytäkirja on joka tapauksessa kaikkien tieosakkaiden ja muiden asianosaisten nähtävillä viimeistään 14 päivän kuluttua kokouksesta. Nähtävilläpitopaikasta ja –ajasta päätetään kokouksessa.
 14. Tiekunnan kokouksen päätöksestä tieosakas voi hakea oikaisua kulloinkin voimassa olevien säännösten mukaisesti.

Hoitokunta

 1. Tien kunnossapitoa ja hallintoa hoitaa 1-4 vuoden toimikaudeksi valittava hoitokunta. Hoitokunnassa on 3-5 varsinaista jäsentä ja 0-2 varajäsentä. Hoitokunnan jäsenten palkkioista päättää tiekunnan vuosikokous.
 2. Tiekunnan kokous valitsee hoitokunnan puheenjohtajan. Hoitokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hoitokunta voi valita keskuudestaan myös sihteerin. Ulkopuolisen sihteerin tai asiantuntijan, esim. tieisännöitsijän käyttämisestä päätetään tiekunnan kokouksessa.
 3. Hoitokunnan toimikausi alkaa valintakokouksesta ja päättyy siihen kokoukseen, jossa tehdään uuden hoitokunnan tai toimitsijamiesjärjestelmään siirryttäessä toimitsijamiehen valinta. Hoitokunta ei voi erota kesken kauden muutoin kuin järjestämällä ylimääräisen tiekunnan kokouksen, jossa valitaan uusi hoitokunta.
 4. Tiekunnan nimen kirjoittavat yhdessä hoitokunnan puheenjohtaja ja yksi varsinaisista jäsenistä.
 5. Hoitokunta kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hoitokunnan päätettäväksi tai valmisteltavaksi tarkoitetut asiat on esitettävä hoitokunnan puheenjohtajalle.
 6. Varajäsenet voivat osallistua hoitokunnan kokouksiin puheenjohtajan pyynnöstä, mutta heillä ei ole äänioikeutta, ellei heitä ole erikseen kutsuttu kokoukseen varsinaisen jäsenen tilalle.
 7. Varajäsenen kutsumisesta kokoukseen varsinaisen jäsenen tilalle päättää puheenjohtaja tai hänen estyneenä olleessaan varapuheenjohtaja. Varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia. Koollekutsuja päättää, kuka varajäsen kutsutaan.

Tien kunnossapito

 1. Tie pidetään tieosakkaiden tarvetta vastaavassa kunnossa siten kuin osakkaat tiekunnan kokouksessa päättävät. Tien eri osilla voi olla eri kunnossapitotaso, mutta tiekunnan koko tie pidetään kunnossa yhteiseen lukuun.
 2. Jos joku joltain osin haluaa edellä mainittua korkeampaa kunnossapitotasoa, pitää hänen maksaa siitä aiheutuvat lisäkustannukset.
 3. Käytännön kunnossapito- ym. töistä, tienpitoaineiden hankinnasta ja urakoitsijoiden valinnasta vastaa hoitokunta tiekunnan kokouksen mahdollisesti antamien ohjeiden mukaisesti.
 4. Tieosakkaalla ei ole oikeutta ilman hoitokunnan lupaa tilata tielle mitään töitä tai materiaaleja. Jos näin kuitenkin tapahtuu, osoitetaan lasku tieosakkaalle.
 5. Tieosakkaalla ei ilman hoitokunnan tilausta tai lupaa ole oikeutta tehdä kunnossapito- tai perusparannustöitä tiealueella. Tieosakkaan on saatava hoitokunnan lupa ja ohjeet myös kiinteistönsä kohdalla olevien sivuojien perkaamiseen, vaikka tiekuntaa ei työstä laskutettaisikaan.
 6. Tiealueella tehtäviin töihin ei tarvita maanomistajan suostumusta. Hoitokunta keskustelee kuitenkin maanomistajien kanssa ojamaiden sijoittamisesta ennen ojien kaivamista tai kunnostamista sekä puiden ja oksien karsimisesta tiealueelta. Tiealueen ulkopuolella mahdollisesti tarvittavissa toimenpiteissä pyritään ensisijaisesti neuvotteluratkaisuun maanomistajan kanssa.
 7. Tieosakkaat ovat velvollisia rakentamaan ja kunnossapitämään omat liittymärumpunsa tiekunnan kokouksen päättämällä tavalla ja hoitokunnan antamien ohjeiden mukaisesti. Laiminlyönnistä voi seurata töiden teettäminen tieosakkaan kustannuksella.

Tien käyttö

 1. Tieosakkaat liikkuvat tiellä kaikilla ajoneuvoilla ja myös muutoin tieliikennelain edellyttämällä tavalla vaaraa aiheuttamatta. Hoitokunta antaa tarvittaessa huomautuksen tienkäytöstä.
 2. Tiellä ei saa lyhyitä siirtoja lukuun ottamatta ajaa telaketjuilla varustetuilla ajoneuvoilla. Tieosakkaat välittävät tämän tiedon urakoitsijoilleen ja mm. puunostajilleen.
 3. Tien vaurioittamisesta peritään tien kuntoonpanokustannuksia vastaava korvaus ellei tien vaurioittaja itse korjaa tietä. Erimielisyystapauksissa pidetään katselmus, johon asianosaiset ja arvittaessa kunnan edustajat kutsutaan.

Muuta

 1. Näiden sääntöjen muuttaminen tiekunnan kokouksessa edellyttää, että ehdotus sääntöjen muuttamisesta on tehty ajoissa niin, että asia on voitu valmistella ja esittää kokouskutsussa.

Sääntöliite: Tiemaksujen määräämiskäytännöt

Tiekunnan noudattamat tiemaksun määräämiskäytännöt

Maanmittauslaitoksen tieyksiköintisuositusta soveltaessaan tiekunta noudattaa alla lueteltuja käytäntöjä, määrätessään tiemaksuja osakkaille. Jos yksittäistapaukseen ei löydy noudatettavaa käytäntöä, sovelletaan maanmittauslaitoksen tieyksiköintisuositusta.

1. Asuinkiinteistöt (ULA)

Erilaisten ajoneuvojen käyttö asuinkiinteistön normaaliliikenteessä (eli pääsääntöisesti muutama kerta edestakaisin per päivä) veloitetaan asukkaalta seuraavasti:

Tiemaksu määrätään jokaiselle kiinteistöllä asuvalle ruokakunnalle erikseen.

Näin laskettuun tiemaksuun sisältyy asukkaan työmatka- ja vapaa-ajanliikenteen lisäksi myös asuinkiinteistölle tavanomaiseksi katsottava määrä muiden ajoneuvojen käyntejä (postiauto, jäteauto, huoltokäyntejä, vierailijoita jne).

Liikennöinti asuinkiinteistölle, jota ei voida pitää normaalina asuinkiinteistöliikennettä, veloitetaan erityisliikenteenä (kts. alla).

Asuinkiinteistön eritysiliikenteeksi katsotaan ajoneuvotyypistä riippumatta kaikki sellainen liikenne, joka ei ole normaalia asuinkiinteistöliikennettä. Esimerkkejä ovat liiketoimintaan liittyvä ajo omalta kiinteistöltä (maa- ainesten ajo, romun ajo, yms) ja asiakkaiden ajot kiinteistöille (kotipäivähoitopaikkaliikenne, kampaamoliikenne yms).

Asukkaan erityisliikenteen on luonteeltaan oltava merkittävä, jotta se huomioitaisiin tiemaksussa. Yksittäiset ajot eivät vaikuta tiemaksuun. Esimerkiksi syntymäpäiväjuhlavieraiden aiheuttama liikenne tai yksittäiset maa-aines/romukuormat pihalle/pihalta eivät vaikuta tiemaksuun.

2. Lomakiinteistöt (ULL)

Normaalina käyntitiheytenä pidetään useita käyntejä lomakauden aikana ja muutama talviaikainen käynti.

Lomakiinteistöihin sovelletaan lisäksi samoja oletusmaksuun vaikuttavia ajoneuvokohtaisia muutosprosentteja kuin asuinkiintiestöihin.

Tiemaksu määrätään jokaiselle kiinteistöllä asioivalle ruokakunnalle erikseen.

3. Maatilan asumisesta aiheutuva ulkoinen liikenne (ULM)

Tiemaksu määrätään jokaiselle kiinteistöllä asuvalle ruokakunnalle erikseen.

4. Viljelmän ulkoinen liikenne (ULV)

5. Metsäliikenne (Mel)

Metsälohkon liikenteen tiemaksu lasketaan kaavalla "14 tonnia x metsäalueen hehtaarimäärä x yhdensuuntainen kilometrimäärä x tieyksikön hinta".

6. Erityisliikenne (EL)

Esimerkkejä liiketoimintaan liittyvästä ajosta:

Maa-ainesten ajo, romun yms. ajo, kotipäivähoitopaikkaliikenne, kampaamoliikenne

Esimerkkejä muusta kuin asuinkiinteistön normaaliliikenteestä:

lukuisat maa-ainesajot kiinteistölle, säännölliset paljon ulkopuolista liikennettä aiheuttavat tapahtumat kiinteistöllä, useita kertoja päivässä tapahtuva ajo raskaalla ajoneuvolla (= muu kuin tavanomainen työpaikalle liikennöinti).

7. Korjauskertointen käyttö

Maanmittauslaitoksen tieyksiköintisuosituksessa mainittua matkan korjauskerrointa ei käytetä eikä maksimikustannustarkastelua tehdä.

8. Muutokset tiemaksuihin

Jos osakkaan tienkäyttö poikkeaa merkittävästi siitä, mitä hän on ilmoittanut, ja tiemaksu siksi on määrätty liian pieneksi, tiekunta voi korottaa tiemaksua, kuitenkin vain kuluvan ja edellisen vuoden osalta.

Jos osakkaan tienkäyttö jää vähäisemmäksi kuin mitä hän on ilmoittanut, hänellä ei ole oikeutta hyvitykseen hänelle määrätystä tiemaksusta.

9. Käyttömaksujen perusteet

Osakkaiden ja ulkopuolisten liikenteestä, jota ei ole huomioitu tiemaksussa, peritään käyttömaksu.

Stadgarna har godkänts av väglagets möte 26.3.2021

Till början av sidan