Suomeksi

Kvarnby Enskilda Vägs Väglag

Möte 2011

Möteskallelse - Kvarnby Väglags årsmöte

Kvarnbyvägens delägare kallas till årsmöte onsdagen den 16.03.2011 kl. 18.00 i Kyrkslätts församlingshus, Församlingsvägen 1, Kyrkslätt. Mötet behandlar ärenden i föredragningslistan nedan (inkluderar ärenden enligt §64 i Lagen om enskilda vägar).

Denna möteskallelse samt debiteringsslängden över vägavgifter är till påseende vid Kyrkslätt kommuns tekniska avdelning i Senators hus. Denna möteskallelse skickas dessutom som brev till alla delägare. På väglagets nätsidor www.kvarnby.net hittar du möteskallelsen samt bilagorna till föredragningslistan.

Bilagorna är tillgängliga enbart på finska.

Klicka med musens vänstertangent på bilagan så öppnar sig bilagan i detta fönster. Du kommer sedan tillbaka till denna sida genom att trycka på din webläsares tillbaka-knapp

eller

Klicka med musens mellersta tangent på bilagan så öppnar sig bilagan i sitt eget fönster/mellanblad och denna sida förblir i detta fönster.

Bilagorna är sparade som pdf-filer. För att kunna läsa dem behöver du en pdf-läsare. Om du inte har ett program för pdf-läsning på din dator, kan du här gratis ladda ner ett Adobe Reader-program.

Mötets föredragningslista:

 1. Öppning av mötet och konstaterande av mötets laglighet
 2. Val av mötesordförande, -sekreterare, protokolljusterare och rösträknare
 3. Behandling av föredragningslistan
 4. Godkännes smärre förändringar i vägavgifterna för 2010
 5. Fastställes bokslut för 2010
 6. Beslut om ansvarsfrihet för bestyrelsen
 7. Fastställande av bestyrelsemedlemmarnas arvoden 2011, förslag: arvodet bibehålles på 800€
 8. Fastställande av vägenhetsberäkning och debiteringslängd för 2011
 9. Fastställande av byggavgift för 2011, förslag: bibehålles på 100€
 10. Beslutande om vägavgiftsfakturornas förfallodag 2011, förslag: 15.5.2011
 11. Fastställande av budget för 2011
 12. Val av verksamhetsgranskare för 2011
 13. Delägarinitiativ: fastställande av från huvudvägen avvikande underhållsnivå för sidovägar
 14. Fri diskussion och mötets avslutning

Kyrkslätt, den 24 februari 2011 BESTYRELSEN

Klicka med musens vänstertangent på bilagan så öppnar sig bilagan i detta fönster. Du kommer sedan tillbaka till denna sida genom att trycka på din webläsares tillbaka-knapp

eller

Klicka med musens mellersta tangent på bilagan så öppnar sig bilagan i sitt eget fönster/mellanblad och denna sida förblir i detta fönster.

Bilagorna är sparade som pdf-filer. För att kunna läsa dem behöver du en pdf-läsare. Om du inte har ett program för pdf-läsning på din dator, kan du här gratis ladda ner ett Adobe Reader-program.