Suomeksi

Kvarnby Enskilda Vägs Väglag

Möte 2023

Möteskallelse - Kvarnby Väglags årsmöte

Kvarnby väglags delägare kallas till årsmöte torsdagen den 23.3.2022 kl. 18.00 i Kyrkslätt-salen i Kyrkslätts kommunhus, Ervastvägen 2, Kyrkslätt. Ingång sker via sidodörren. Mötet behandlar ärendena i föredragningslistan nedan.

Denna möteskallelse skickas till alla delägare. På väglagets nätsidor www.kvarnby.fi hittar du möteskallelsen samt bilagorna till föredragningslistan. Delägarna har möjlighet att bekanta sig med de protokoll som bestyrelsen uppgjort efter senaste årsmöte. Protokollen finns till påseende hemma hos ordföranden. Ordförandens kontaktuppgifter finns på sidan www.kvarnby.fi

Bilagorna är tillgängliga enbart på finska.

Mötets föredragningslista:

 1. Öppning av mötet och konstaterande av mötets laglighet
 2. Val av mötesordförande, -sekreterare, protokolljusterare och rösträknare
 3. Godkännande av föredragningslistan
 4. Fastställes bokslut för 2022
 5. Behandlas redovisningsgranskarnas meddelande till årsmötet (Bilaga 5)
 6. Beslutas om ansvarsfrihet för bestyrelsen
 7. Fastställs bestyrelsemedlemmarnas arvoden 2023
 8. Fastställs vägenhetsberäkning och debiteringslängd för 2023
 9. Beslutas om vägavgiftsfakturor 2023, bestyrelsens förslag: förfallodag 15.5.2022, förseningsränta 7%, påminnelseavgift 15 euro
 10. Beslutas om grundrenoveringsprojekt och ansökandet om grundrenoveringsbidrag: Bilaga 8, Dikning vid Kvarnbyvägen
 11. Fastställs budget för 2023
 12. Val av redovisningsgranskare för 2023.
 13. Behandlas av delägare till bestyrelsen meddelade ärenden: "Elektronisk bokföring och administration", "Precisering av vägområdet", "Disponent?" och "Granskning av stadgarna".
 14. Fri diskussion och mötets avslutning

Kyrkslätt, den 2.3.2022 BESTYRELSEN